Bảng đăng nhập

Lịch bài viết
«  Tháng 7 2009  »
CNT2T3T4T5T6T7
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Tìm kiếm bài viết

Trang chủ

Đăng kí

Đăng nhập
Welcome Guest | RSS


Xin Chào Ngày Mới


Thứ ba, 2019-05-21, 6:32 AM
Main » 2009 » Tháng 7 » 25 » Co 4 la
Co 4 la
5:00 PM

 

Ngµy x­ua, ë mét ng«i lµng nä, cã mét c« bÐ tin vµo cá bèn l¸, lo¹i cá cã thÓ ®em l¹i may m¾n vµ h¹nh phóc cho c«. C« bÐ ®· rñ cËu b¹n th©n di cung. Vµ thÕ lµ hai em bÐ can dam bu­íc vµo rõng s©u.

§i m·i ®i m·i chØ thÊy con ®­êng dµi ra. MÆc dï ®· mÖt nhoµi nh­ng hai em vÉn cø b­uíc. Cuèi cïng, mét con suèi hiÖn ra víi v­ên cá xanh m­ít, hai em bÐ nh×n nhau mØm c­êi, cïng ch¹y thËt nhanh ®Õn v­ên cá, thÇm nghÜ r»ng m×nh ®· t×m ®­îc ngon cá k× diÖu Êy. Vui s­íng, c« bÐ liÒn ng¾t nh÷ng ngän cá xanh, vÉn cßn vÊn v­¬ng giät s­¬ng ®ªm. Nh­ng sao chØ thÊy ba chiÕc l¸, mét chiÕc l¸ n÷a ®©u råi? C« bÐ buån l¾m, em ngåi xu«ng bªn bê suèi mµ khãc. Th­¬ng b¹n, cËu bÐ liÒn ®Õn bªn an ñi vµ høa r»ng sÏ ®i t×m cá bèn l¸ cho b¹n.

VËy lµ cËu bÐ lªn ®­êng ®i t×m cá bèn l¸, cßn co bÐ th× ngåi bªn phiÕn ®¸, ven con suèi ®îi b¹n. Ngåi ®©y ®îi cËu bÐ, c« bÐ nhËn ra r»ng m×nh thËt Ých kû, chØ nghÜ ®Õn b¶n th©n m×nh. Vµ em tù hái kh«ng biÕt giê nµy cËu b¹n th©n ®ang ë ®©u.

Nh¾c ®Õn cËu bÐ, ®ang ®i t×m cá bèn l¸ cho b¹n, cËu b­íc trªn con ®­êng ®Çy sái ®¸. Ch©n mái mÖt v× ®i nhiÒu, må h«i em to¸t ra nh­ t¾m, nh­ng em vÉn kh«ng n¶n lßng, vÉn cø ®i vµ bçng nhiªn, mét mµu xanh xuÊt hiÖn. Ph¶i ch¨ng ®ã lµ ngän cá thÇn tiªn em ®ang t×m kiÕm? CËu bÐ ch¹y ®Õn, nh­ng còng nh­ c« bÐ, cËu bÐ chØ thÊy cã ba chiÕc l¸ trªn mét ngän, vËy t×m n¬i ®©y ®Ó ra chiÕc l¸ thø t­? ThÊy vËy, cËu bÐ lo c« bÐ khãc l¾m, liÒn cã mét lêi cÇu nguyÖn…

Mét ngän giã ®­a cá bèn l¸ bay vÒ víi c« bÐ ®ang ngåi ®îi b¹n. ThÊy ngän cá bèn l¸ råi, vËy mµ c« bÐ l¹i khãc.

- CËu ®õng khãc n÷a, v× tí ®· ho¸ thµnh chiÕc l¸ thø t­ råi!- Bçng mét tiÕng nãi ph¸t ra tõ ngän cá.

- Tí ch¼ng cÇn cá bèn l¸ n÷a, chØ cÇn cËu ë ®©y víi tí th«i!- Trong n­íc m¾t, c« bÐ nghÑn ngµo nãi. Vµ c« bÐ ch¾p tay l¹i, nguyÖn ­íc r»ng…

Råi mét ¸nh s¸ng vôt tíi, cËu bÐ hiÖn ra víi khu«n mÆt r¹ng rì, «m chÇm lÊy b¹n. C¶ hai em bÐ ®Òu vui mõng kh«n xiÕt, n¾m tay nhau trë vÒ…

 

The end.^^

Views: 2166 | Added by: daynews | Bầu chọn: 0.0/0 |
Tất cả bình luận: 3
0 Spam
3 MSPCityGirlswelo  
http://blog.city-girls.com/tag/agency/]escort agency images and testimonials I arranged her quickly. Privileged me I found myself her first scheduled appointment right after a her getaway. She was tanned and perky. What a laugh and what a physique. Superb time and I'll replicate.

0 Spam
2 Emortoumoucky  
A fantastic pair of leather footwear is just one of the most crucial outfits buys any man will ever make. Just as any pair of sneakers can make or break a wonderful outfit, dress sneakers make a enormous distinction in the picture a man projects <a href

0 Spam
1 ls5mj4pp  
锘匡豢锘縂rilling Steaks To Perfection
5# of squash, but the squash might weigh two pounds. Many of the wineries http://uggsclassicminiboots.webstarts.com also serve great food. Phosphorus is one of the basic elements for building DNA strains, without which our body would not be able to function. If the world food market would force organic over http://uggsclassicminiboots.webstarts.com - http://uggsclassicminiboots.webstarts.com classically grown food, ecological picture of the planet would change for the better, and that is my firm belief.

http://uggsbootsusa.overblog.com - my home If you use a gas grill, preheat to at least 600 degrees F. You want a fire hot enough to cook the steak to the doneness you want in the shortest at your grates with vegetable oil or a nonstick spray made especially for grilling. Avoid the temptation to keep turning your meat; flip the steak once and give each side http://uggslippersale.webs.com#NPyvL - ugg slippers a quarter turn. This http://mensuggboots.webs.com#aFATZ - http://mensuggboots.webs.com allows you to concentrate on the steak alone and avoid over cooking by running back and forth between the grill and the kitchen. Canning salt This must http://uggslippersale.webs.com#LRcxd - cheap ugg slippers be canning salt, not table ing table salt will make your beans e canning salt for everything.

of salt to each jar. Step 6: Pour in Boiling Water Using

Mọi người có thể viết bình luận.
[ Đăng kí | Đăng nhập ]
Chuyên mục chính

Chuyên mục
Thông báo từ BBT [3]
Tin tức [10]
Làng văn học [2]
Chuyện lạ [8]
Cine & Musik! [14]
Công nghệ 2-Tek! [15]
Horoscopes [6]
Handmades [8]
Laugh days [10]
Cẩm nang ngày mới [6]
Cuộc sống quanh ta [6]
Mẹo nhà bếp [2]
Fashion [4]

Bình chọn
Bạn thích mục nào nhất trong báo
Total of answers: 61

Tổng số người online

Tổng số người online: 1
Khách: 1
Người sử dụng: 0

Copyright Xin Chào Ngày Mới 2019